Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 Publikacje

 
pobierz plik PDF

Wiktoria Matyska, Małgorzata Potocka, Paweł Samecki

30 lat transformacji ekonomicznej
w Europie Środkowej

Zeszyt 63 (2019)


Zeszyt 62 (2016)

Magdalena Fedorowicz

Nowe zadania i funkcje Europejskiego Banku Centralnego
w zapewnieniu stabilności finansowej
w świetle regulacji Europejskiej Unii Bankowej

Zeszyt 62 (2016)


Zeszyt 61 (2014)

Szymon Pawłowski

Europejski Bank Centralny w obliczu kryzysu zadłużenia

European Central Bank in the face of the debt crisis


Zeszyt 60 (2014)

Irma Słomczyńska

Strategie makroregionalne Unii Europejskiej
jako instrument zarządzania wielopoziomowego

European Union's multi-regional strategies
as a multi-level governance tool


Zeszyt 59 (2014)

Beata Piskorska

Wpływ procesów antydemokratycznych w państwach Partnerstwa Wschodniego na Europejską Politykę Sąsiedztwa

Impact of Anti-Democratic Processes in Eastern Partnership Countries on the European Neighbourhood Policy


Zeszyt 58 (2014)

Michał Pronobis

Rola polityki Europejskiego Banku Centralnego
w zarządzaniu antykryzysowym w Europie

The role of the European Central Bank’s
policy in counter-crisis management in Europe


Zeszyt 57 (2014)

Leszek Jerzy Jasiński

Korzyści handlowe dla wszystkich
Uogólnienie i reinterpretacja teorii korzyści komparatywnych

Trade benefits everyone
Generalisation and reinterpretation of the theory of comparative advantage


Zeszyt 56 (2014)

Monika Sus

Unia Europejska jako siła transformacyjna
na Wschodzie w latach 2009-2013
Przypadek Ukrainy

The European Union as a Transformative Power in the East in 2009-2013
The Case of Ukraine


Zeszyt 55 (2014)

Maciej Krzemiński

Kryzys gospodarczy jako wyzwanie dla zarządzania Unią Europejską
Przykład regionów i polityki regionalnej

The economic crisis as a challenge for the European Union’s governance
An example of the regions and regional policy


Zeszyt 54 (2013)

Robert Grzeszczak

Globalna rola Europy oraz Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa - od słów do rzeczywistości

Global Role of Europe and Common Foreign and Security Policy  
- from words to reality


Zeszyt 53 (2013)

Piotr Tosiek

Polityka europejska Niemiec w XXI wieku
w świetle liberalnej teorii międzyrządowej

Germany’s European Policy in the 21st Century
in the Light of Liberal Intergovernmentalism


Zeszyt 52 (2013)

Tomasz Kamiński

Wpływ kryzysu gospodarczego w Europie
na politykę zewnętrzną Unii Europejskiej

The influence of the economic crisis in Europe
on the external policy of the European Union


Zeszyt 51 (2013)

Kamila Pronińska

Wpływ współpracy energetycznej krajów Europy Środkowej
na regionalne bezpieczeństwo energetyczne i politykę energetyczną UE

The impact of energy cooperation of Central European countries
on the regional energy security and energy policy of the EU


Zeszyt 50 (2013)

Małgorzata Misiak

Polityka stabilizacyjna w wieloszczeblowym systemie sprawowania władzy.
Przykład Unii Gospodarczo-Walutowej w dobie kryzysu gospodarczo-finansowego

Stabilisation policy in a multi-level system of governance. Example of the Economic and Monetary Union at a time of financial and economic crisis


Zeszyt 49 (2013)

Anna Golejewska

Kapitał ludzki, innowacje i instytucje
a konkurencyjność regionów Europy Środkowej i Wschodniej

Human capital, innovation and institutions versus the competitiveness of regions in Central and Eastern Europe


Zeszyt 48 (2013)

Przemysław Polański

Odpowiedzialność prawna za treści rozpowszechniane w Internecie

Legal liability for content disseminated over the Internet


Zeszyt 47 (2012)

Piotr Podemski

Włoscy ojcowie-założyciele Wspólnoty Europejskiej w kontekście transformacji Włoch od faszyzmu do demokracji (1941–1954)

Italian Founding Fathers of the European Community in the context of Italy transformation from fascism to democracy (1941–1954)


Zeszyt 46 (2012)

Agnieszka Frąckowiak-Adamska

Europejska przestrzeń sądowa a prawa człowieka

The European Judicial Area and human rights


Zeszyt 45 (2012)

Dawid Miąsik

Własność intelektualna a szkoda dla konkurencji w prawie UE

Intellectual property and harm to competition in EU law


Zeszyt 44 (2011)

Paweł Frankowski

Umowy o partnerstwie gospodarczym jako instrument
promowania integracji regionalnej w Afryce Subsaharyjskiej

Economic Partnership Agreements as an instrument
of regional integration promotion in sub-Saharan Africa


Zeszyt 43 (2010)

Ryszard M. Machnikowski

Muzułmanie w Europie Zachodniej - między integracją a radykalizacją?

Muslims in Western Europe - between integration and radicalisation?


Zeszyt 42 (2010)

Tomasz Kapuśniak

Wymiar Wschodni Europejskiej Polityki Sąsiedztwa UE.
Inkluzja bez członkostwa?

The eastern dimension of the EU’s Neighbourhood Policy.
Inclusion without membership?


Zeszyt 41 (2010)

Justyna Łacny

Okresowe kary pieniężne, ryczałty i korekty finansowe nakładane na państwa członkowskie za naruszenia prawa UE

Periodic penalty payments, lump sums and financial corrections imposed on Member States for the infringement of the EU law


Zeszyt 40 (2010)

Rafał Riedel

Supranacjonalizacja bezpieczeństwa energetycznego w Europie
Podejścia teoretyczne

Supranationalisation of Energy Security in Europe
Theoretical Approaches


Zeszyt 39 (2010)

Krystyna Kowalik-Bańczyk

Problematyka ochrony praw podstawowych w unijnych postępowaniach w sprawach z zakresu ochrony konkurencji

The issues of the protection of fundamental
rights in EU competition proceedings


Zeszyt 38 (2010)

Magdalena Konopacka

Wielopoziomowa Niesprawiedliwość a Sędzia albo Złota Legenda o Świętym Jerzym opowiedziana we współczesnej Europie

Multilevel Injustice and The Judge or The Golden Legend of St George as told in contemporary Europe


Zeszyt 37 (2009)

Agnieszka Grzelak

Unia Europejska na drodze do Przestrzeni
Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości

The European Union on the way towards
the Area of Freedom, Security and Justice


Zeszyt 36 (2009)

Marcin Kaczmarski

Czynnik rosyjski w polityce UE wobec kryzysów międzynarodowych

The Russian Factor in the Policy of the European Union
Towards International Crises


Zeszyt 35 (2009)

Tomasz Grzegorz Grosse

Władza monetarna w stosunkach transatlantyckich.
Studium relacji polityki gospodarczej i geopolityki w UE

Monetary Power in Transatlantic Relations.
Study of the relationship between economic policy
and geopolitics in the European Union


Zeszyt 34 (2009)

Barbara Nita

Europeizacja prawa karnego a standardy konstytucyjne państw członkowskich UE

The europeanisation of criminal law and the constitutional standards in the member states of the European Union


Zeszyt 33 (2009)

Adriana Zabłocka

Niehoryzontalne połączenia przedsiębiorstw
a polityka konkurencji Unii Europejskiej

Non-horizontal Mergers and EC Competition Policy


Zeszyt 32 (2009)

Ewa Frąckiewicz

Wpływ Internetu na aktywność seniorów z punktu widzenia strategii budowania społeczeństwa informacyjnego i2010

The influence of the Internet on the activity of senior citizens from the point of view of the i2010 strategy for the building of the information society


Zeszyt 31 (2009)

Wanda Dugiel

Zmiany w światowym systemie handlu Perspektywa dla Unii Europejskiej

Changes within world trade system Prospects for the European Union


Zeszyt 30 (2009)

Tomasz Tadeusz Koncewicz

Poszukując modelu sprawiedliwości proceduralnej w prawie wspólnotowym. Mit czy rzeczywistość?

Searching for a model of procedural
justice in Community law.
Myth or reality?


Zeszyt 23 (2005)

Sławomir Łukasiewicz

Polacy w europejskim ruchu federalnym po II Wojnie Światowej

Poles in European Federal Movement after WW II


Zeszyt 22 (2005)

Nina Półtorak

Wpływ orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości na krajowe środki ochrony prawnej

The impact of the jurisprudence of the European Court of Justice on national remedies


Zeszyt 21 (2005)

Adam Górski

Wspólne wartości w prawie karnym a konstytucyjne przeszkody w ich realizacji. Rozważania o metodach i celu europeizacji prawa karnego

Common values in criminal law versus constitutional obstacles to their accomplishment. Deliberations on methods and aims of uropeanisation of criminal law


Zeszyt 20 (2005)

Krzysztof Szczerski

Administracja publiczna w modelu zarządzania wielopasmowego. Wyzwania dla rozszerzonej Unii Europejskiej - przypadek Polski

Public administration in a multi-level governance model. Challenges for an enlarged European Union - Poland's case


Zeszyt 19 (2005)

Dr Agata Jurkowska

Prywatnoprawne wdrażanie wspólnotowego prawa konkurencji

Private Enforcement of the Community Competition Law


na górę strony...
Zeszyt 17 (2004)

Michael Keating

Tworzenie miejsca. Terytorium, instytucje, rozwój gospodarczy

The Making of Place. Territory, Institutions and Economic Development


Zeszyt 16 (2004)

dr Jeno Czuczai

Konstytucyjne uwarunkowania dostosowań prawnych państwa przystępującego do Unii Europejskiej (Doświadczenia Węgier na tle innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej)

National preferences in light of the constitutional adaptation process to the EU accession acquis (The Hungarian experiences in a comparative dimension of Central and Eastern Europe)


Zeszyt 15 (2004)

dr Andrea Ott

Jedność w różnorodności? Zróżnicowanie prawa i polityki UE w rozszerzonej Unii Europejskiej

Unity in Diversity? Differentiation in EU Law and policy in an Enlarged European Union


Zeszyt 14 (2004)

Stefan Bielański

Włochy wobec idei Europejskiej Wspólnoty Obronnej

Italy and the Idea of the European Defence Community


Zeszyt 12 (2004)

Anita Szymańska

Polityka zwiększania efektywności rynku pracy w Unii Europejskiej: lekcje dla Polski

Policy of improvements in the labour market performance in the European Union: lessons for Poland


Zeszyt 11 (2004)

Jacek Czaputowicz

Rola państwa w Unii Europejskiej

The Role of the State in the European Union


Zeszyt 10 (2004)

Anneli Albi

Referenda w sprawie członkostwa w UE w krajach Europy Środkowej i Wschodniej: konsekwencje dla unijnej procedury zmian traktatowych

EU Accession Referendums in the CEE Countries: Implications for the EU Treaty Amendment Procedure


na górę strony...
Zeszyt 9 (2003)

Maciej Szpunar

Bezpośredni skutek dyrektyw wspólnotowych w post ępowaniu przed sądem krajowym: uwagi na tle najnowszego orzecznictwa

Direct Effect of Community Directives in National Courts - Some Remarks Concerning Recent Developments


Zeszyt 8 (2003)

Krzysztof Wójtowicz

Zasady stosowania prawa wspólnotowego w państwach członkowskich Unii Europejskiej

The principles governing the application of Community law in the countries of the European Union


Zeszyt 7 (2003)

Leszek Jerzy Jasiński

Problemy konkurencyjności mi ędzynarodowej gospodarek państw Unii Europejskiej w perspektywie jej rozszerzenia

Problems of international competitiveness of the economies of the European Union in the face of its prospective enlargement


Zeszyt 6 (2003)

Arkady Rzegocki

Idea raison d'état w przeszłości w kontekście współczesnej integracji europejskiej

The Idea of "Raison d'état" in the Past and in Contemporary European Integration


Zeszyt 5 (2003)

Małgorzata Czernielewska-Rutkowska

Europeizacja polityki fiskalnej - adaptacja państw członkowskich do ram budżetowych UE. Wnioski dla Polski

Europeanisation of fiscal policy - adaptation of member states to EU budgetary framework: lessons for Poland


Zeszyt 4 (2003)

dr Aleksandra Maciaszczyk

Przyszły kształt polityki regionalnej Unii Europejskiej po 2006 r.

Future shape of the European Union's Regional Policy after 2006


Zeszyt 3 (2003)

Elżbieta Skotnicka-Illasiewicz

Społeczne uwarunkowania obaw i nadziei następstw polskiego członkostwa w Unii Europejskiej

The Costs and Benefits of Poland's European Union Membership in Social Awerness


Zeszyt 2 (2003)

Raport generalny z badań jakościowych zrealizowanych przez ARC Rynek i Opinia dla CEN

Integracja europejska z perspektywy regionów - w przededniu referendum akcesyjnego

European integration in the Perspective of Individual regions: on the eve of the Accession referendum


Zeszyt 1 (2003)

Marek W. Kozak

Polskie regiony wobec akcesji

Polish regions and accession

   
 

Dokumenty zapisano w formacie PDF.
Do oglądania lub drukowania potrzebne są: Adobe Acrobat Reader lub rozszerzenie Adobe Acrobata do przeglądarki internetowej. Oprogramowanie jest bezpłatne i można je pobrać ze strony firmy Adobe.

 

 

 
     

 O nas  |  Programy badawcze  |  Nowa Europa  |  Publikacje  |  Partnerzy  |  Galeria |  Historia Natolina  |  Aktualności |  Kontakt

mapa strony  |  strona główna |  na górę strony