Fundacja „Centrum Europejskie – Natolin” ogłasza zamówienie na dostawy energii elektrycznej na terenie nieruchomości przy ul. Nowoursynowskiej 84 w Warszawie oraz przy ul. Piotrkowskiej 258-264 w Łodzi

Postępowanie jest prowadzone na platformie zakupowej, dostęp do tego postępowania znajduje się pod poniższym adresem (linkiem)

https://platformazakupowa.pl/transakcja/845612

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ-pdf

SWZ-docx

Wyjaśnienia treści SWZ

 

Szanowni Państwo,

 

Zamawiający uprzejmie informuje, iż w dniu 14.11.2023 poprawił w dokumentacji przedmiotowego postępowania oczywiste omyłki pisarskie i edytorskie. W związku z powyższym udostępnia dla wykonawców tekst jednolity Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz ze wszystkimi załącznikami w postaci pliku pdf oraz w formacie edytowalnym „docx”. Żadne istotne postanowienia SWZ, w tym w szczególności przedmiot zamówienia (dostawa energii elektrycznej przez okres 12 miesięcy), kryteria oceny ofert, a także termin składania ofert nie uległy zmianie.

 

powrót