Nasze publikacje

Programy wydawnicze

Centrum Europejskie Natolin (CEN) od początku swojego istnienia prowadzi aktywną, interdyscyplinarną tematycznie, działalność edukacyjno-wydawniczą, w wielu obszarach integracji i rozwoju krajów UE, w szczególności Polski, jak i krajów aspirujących do przystąpienia do UE, z uwzględnieniem niejednokrotnie perspektywy transatlantyckiej czy globalnej. Po wejściu Polski do Unii potrzeba pogłębionych badań i refleksji naukowej nad procesami integracji i rozwoju studiów europejskich okazała się tożsamo ważna jak w okresie przedakcesyjnym.

Centrum Europejskie Natolin to miejsce, gdzie dzięki opracowaniu szerokiego katalogu różnorodnych raportów, ekspertyz i analiz tworzonych zarówno na potrzeby przystąpienia do Wspólnoty, jak i już po wstąpieniu Polski do struktur UE, powstało wyjątkowe forum debaty krajowej i międzynarodowej. Efekty tych refleksji regularnie publikowane są w licznych wydawnictwach CEN, periodykach (takich jak kwartalnik Nowa Europa. Przegląd Natoliński czy Zeszyty Centrum Europejskiego Natolin ) oraz publikacjach zwartych, adresowanych nie tylko do środowiska akademickiego, ale również polityków, dziennikarzy, urzędników, przedstawicieli sektora pozarządowego czy studentów.

W krajach Unii Europejskiej toczy się cały czas debata nad przyszłością integracji europejskiej. Jej intensywność w rożnych krajach członkowskich jest inna. W wypadku Polski ma ona jednak bardzo szczególny charakter. Po społecznej i politycznej dyskusji poprzedzającej referendum akcesyjne w 2003 roku oraz po zakończeniu reform traktatów Unii Europejskiej dzisiejsza debata o integracji jest dla Polaków sprawdzianem umiejętności trzeźwej oceny własnej roli w rozszerzonej Unii Europejskiej, sformułowania swojego rozumienia integracji europejskiej oraz pierwszą realną szansą wywarcia wpływu na przyszły kształt Unii. Dzięki tej debacie polscy obywatele mogą przekonać się, że integracja europejska nie jest tylko odległą ideą, lecz czymś bardzo konkretnym, na którą każdy z nas może mieć istotny wpływ.

Obszary tematyczne analiz i badań