Konferencje

26/11/2018

Rethinking Political and Security State Strategies in Turbulent Times: In Pursuit of New Choices and Approaches

26 listopada 2018 r. w CEN zorganizowano w ramach projektu II międzynarodową konferencję: Rethinking Political and Security State Strategies in Turbulent Times: In Pursuit of New Choices and Approaches, z udziałem 13 prelegentów z Polski, Niemiec, Węgier, Ukrainy, czy Wielkiej Brytanii. W trakcie konferencji debatowano m.in. o roli państwa w zglobalizowanym świecie w perspektywie aktualnych tendencji i procesów zachodzących w Polsce i w Europie.  Przeprowadzono również sesję wykładowo-panelową pt.: Polityka, strategia i bezpieczeństwo, poświęconą studiom przypadków konkretnych państw oraz wdrażaniu przez nie wybranych polityk i strategii, m.in.: Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii,  Polski oraz tzw. Perspektywie Wschodniej i Perspektywie transatlantyckiej.

15/12/2017 - 16/12/2017

Memory, identity and historical experiences in the context of political culture

We współpracy z Europejską Siecią Pamięć i Solidarność (EŚPiS/ENRS)

15/11/2016 - 16/11/2016

NATO Toward Challenges of a Contemporary World – After the Warsaw 2016 Summit.

W dniach 15-16 listopada 2016 r., w ramach współpracy z Wydziałem Studiów Międzynarodowych i Politologicznych (Katedra Teorii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa) Uniwersytetu Łódzkiego, zamiejscowy oddział CEN w Łodzi

11/12/2014

Whither EU AFSJ ? Integrating freedom, security and justice in an uncertain environment

Międzynarodowa konferencja nawiązująca  do 10. rocznicy członkostwa Polski w Unii Europejskiej i mająca na celu określenie najbardziej istotnych dla Polski kwestii dotyczących rozwoju przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości UE, jak również ocenę osiągnięć, doświadczeń i dylematów polskiego uczestnictwa w tych obszarach polityk wspólnotowych.

03/10/2014

2nd Natolin Seminar on EU Criminal Law and Crime Policy

Międzynarodowa konferencja zorganizowana przez koordynatora Forum WSiSW we współpracy z zespołem badawczym Christophera Hardinga z University of Aberyswyth.

01/04/2014

„Bezpieczeństwo i integracja. Nowy program rozwoju przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości UE”. 01/04 2014 r.

Tematem konferencji był nowy wieloletni program rozwoju przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości UE, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki bezpieczeństwa wewnętrznego. W programie znalazły się m.in. referaty dotyczące współpracy sądowej UE w sprawach karnych, polityki karnej państw członkowskich, organizacji współpracy organów ścigania i prokuratur państw członkowskich, roli agencji i instytucji UE  we współpracy sądowo-karnej.

20/11/2013

Seminarium eksperckie na temat prawnych i politycznych ograniczeń aktualnej niemieckiej polityki europejskiej

Z udziałem prof. Franka Schorkopfa, dziekana wydziału prawa na Georg-August-Universität w Getyndze i reprezentanta Europejskiego Banku Centralnego w postępowaniu przed Federalnym Trybunałem Konstytucyjnym. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele polskich think-tanków (PISM, OSW), uniwersytetów (UKSW, UW), administracji publicznej (MSZ).

23/10/2013

Seminarium eksperckie mające na celu prezentację rezultatów badań piątki uczestników, finansowanych przez Centrum Europejskie Natolin, programu letnich badań w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji

Spotkanie dotyczyło dwóch zagadnień: Europejskiego Banku Centralnego i jego zmieniającego się statusu w czasach kryzysu oraz Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i programu Partnerstwa Wschodniego. Udział w nim wzięło również dwóch uznanych ekspertów: dr Stanisław Kluza (przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego w latach 2006–2011) i Rafał Sadowski (ekspert w Ośrodku Studiów Wschodnich), których komentarz wprowadzał do dyskusji z udziałem pozostałych ekspertów. W seminarium uczestniczyli przedstawiciele think-tanków (PISM, OSW), uniwersytetów (UKSW, UW, UMCS, KUL, UWr, UŁ), administracji publicznej (MSZ).

19/10/2013

Seminarium informacyjne na temat studiów doktoranckich i innych programów dostępnych w Europejskim Instytucie Europejskim

(z udziałem m.in. dr Andreasa Frijdala i dr Agnieszki Wysokińskiej) w siedzibie CEN w Warszawie.

18/10/2013

Seminarium informacyjne na temat studiów doktoranckich i innych programów dostępnych w Europejskim Instytucie Europejskim zorganizowane przy współpracy z Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

W seminarium wzięło udział 219 słuchaczy, pracowników naukowych i studentów. Prelegentami byli: dr Andreas Frijdal dyrektor Serwisu Akademickiego Instytutu, prof. dr. hab. Zofia Wysokińska, prorektor UŁ, prof. dr. hab. Jolanta Grotowska-Leder, prodziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, przedstawiciele Kolegium Europejskiego i Centrum Europejskiego Natolin, absolwenci EIU we Florencji pracownicy naukowi Uniwersytetu Łódzkiego, dr Tomasz Drabowicz i dr Victor Bystrov oraz dr Agnieszka Wysokińska, pracowniczka naukowa UW.

13/09/2013

Międzynarodowa konferencja naukowa „EU Criminal Law and Crime Policy”, poświęcona współpracy sądowej w zakresie prawa karnego

Wśród autorów referatów byli reprezentanci ośrodków akademickich z Europy, w tym z Polski, m.in.: Christopher Harding (Aberystwyth University), Estella Baker (De Montfort University), Raimo Lahti (Helsinki University), Vanessa Franssen (University of Leuven), Hendrik Kaptein (University of Leiden), Jennifer Edwards (Aberystwyth University), Patrick Gunsberg (University of Helsinki), Jarosław Utrat-Milecki (Uniwersytet Warszawski), Joanna Beata Banach-Gutierrez (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), Anna Błachnio-Parzych (Polska Akademia Nauk).

14/12/2012 - 15/12/2012

Konferencja „Warszawski dialog na rzecz demokracji”

Zorganizowana przy współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Fundacją Kolegium Europejskie.

20/10/2012

Seminarium informacyjne na temat studiów doktoranckich i innych programów dostępnych w Europejskim Instytucie Europejskim we Florencji

Spotkanie to odbyło się w siedzibie Centrum Europejskim Natolin.

19/10/2012

Seminarium informacyjne na temat studiów doktoranckich i innych programów dostępnych w Europejskim Instytucie Europejskim we Florencji

Zorganizowane przy współpracy z Wydziałem Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

27/11/2011 - 28/11/2011

Warsztaty CARIM- East Methodological Workshop II z udziałem ekspertów i przedstawicieli NGO

Zorganizowany przy współpracy z obserwatorium migracji CARIM East Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji.

09/11/2011

Seminarium eksperckie dla uczestników projektu „Fenomen Państwa w wielopoziomowych porządkach polityczno-prawnych oraz w integracji europejskiej”

Z udziałem profesora Josefa Isensee (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn).

07/11/2011 - 08/11/2011

Konferencja „Tożsamość w wielokulturowym kontekście”

Zorganizowana przy współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim w siedzibie KUL.

26/10/2011

Seminarium eksperckie i dyskusja nad projektem „Fenomen Państwa w wielopoziomowych porządkach polityczno-prawnych oraz w integracji europejskiej”.

15/10/2011

Seminarium informacyjne na temat studiów doktoranckich i innych programów dostępnych w Europejskim Instytucie Europejskim we Florencji

Spotkanie to odbyło się w siedzibie CEN.

14/10/2011

Seminarium informacyjne na temat studiów doktoranckich i innych programów dostępnych w Europejskim Instytucie Europejskim we Florencji

Zorganizowane przy współpracy z Wydziałem Politologii UMCS Lublin.

30/09/2011

Seminarium na temat struktury samorządu z okazji dwudziestolecia reformy samorządowej w Polsce prowadzone przez prof. M. Kuleszę

Skierowane do grupy mołdawski dziennikarzy, uczestników projektu „Samorząd w UE. Newsroom – polskie wsparcie dla mołdawskich mediów„.

12/05/2011

Organizacja spotkania promującego periodyk „Nowa Europa Przegląd Natoliński” w księgarni Traffic

W czasie seminarium odbyła się debata „Czym jest dziś suwerenność”, w której udział wzięli: prof. J. Staniszkis, Ł. Warzecha, dr hab. M. Cichocki.

27/10/2010 - 28/10/2010

Konferencja naukowa IGNACY JAN PADEREWSKI. POLAK I ŚWIATA OBYWATEL

W dniach 27-28 października 2010 roku Centrum Europejskie Natolin oraz Fundacja Mecenat Sztuki zorganizowały konferencję naukową poświęconą Ignacemu Janowi Paderewskiemu, która wpisała się w cykl przedsięwzięć przygotowywanych w ramach międzynarodowego roku Ignacego Jana Paderewskiego ogłoszonego przez UNESCO, w 150 rocznicę urodzin tego wielkiego artysty i polityka.

Konferencja w Natolinie odbywała się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

26/10/2010 - 27/10/2010

Konferencja naukowa poświęconej Ignacemu Janowi Paderewskiemu w 150 rocznicę jego urodzin

Celem konferencji była promocja dorobku polskiej myśli politycznej w zakresie integracji europejskiej. Konferencja została zorganizowana przy współpracy z Fundacją „Mecenat Sztuki” pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W trakcie konferencji, zorganizowanej w tzw. formule Wilton Park, wzięło udział kilkadziesiąt osób.

16/10/2010

Seminarium informacyjno-promocyjne na temat działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego, zorganizowane przy współpracy z Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adam Mickiewicza w Poznaniu.

Prelegentami na seminarium byli: przedstawiciel EIU – dr Andreas Frijdal dyrektor Serwisu Akademickiego Instytutu, przedstawiciel MSZ – Dariusz Wiśniewski szef Centrum Rozwoju Zawodowego Ministerstwa, przedstawiciele UAM – dziekani, profesorowie i adiunkci oraz przedstawiciele CEN, w tym absolwenci studiów doktoranckich EIU – dr Olaf Osica i dr Bartłomiej Nowak.

03/07/2010

Seminarium poświęcone problemom współpracy międzynarodowej oraz kwestii wykorzystania środków europejskich przez Polskę,

Adresowane do grupy dziennikarzy ukraińskich uczestników wizyty studyjnej w Polsce organizowanej w ramach projektu „Perspektywa Unijna i Euroatlantycka. Newsroom – Polskie wsparcie dla mediów ukraińskich” realizowanego przez CEN w ramach program „Polska pomoc 2010”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Komisji Nadzoru Finansowego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

21/06/2010

Konferencja „Parlament Europejski VII kadencji (2009-2014)”

Spotkanie to adresowane było do dziennikarzy zawodowo zajmującymi się sprawami europejskimi w ramach programu Studium Dziennikarstwa Europejskiego. W konferencji wzięło udział 50 uczestników projektu SDE. Prezenterem w pierwszej części był Jacek Safuta, Dyrektor Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Polsce. Drugą część konferencji poprowadził poseł do Parlamentu Europejskiego Jacek Saryusz-Wolski. Seminarium odbyło się w siedzibie CEN.

18/03/2010

Seminarium „Unia Europejska po przyjęciu Traktatu Lizbońskiego – praca prezydencji i Komisji Europejskiej”

Spotkanie to adresowane było do dziennikarzy zawodowo zajmującymi się sprawami europejskimi w ramach programu Studium Dziennikarstwa Europejskiego. Odbyło się w siedzibie CEN.

20/01/2010

Seminarium „Wsparcie finansowe projektów międzynarodowych w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej”

Zorganizowane we współpracy i przy finansowym wsparciu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Spotkanie to adresowane było do dziennikarzy zawodowo zajmującymi się sprawami europejskimi w ramach programu Studium Dziennikarstwa Europejskiego. Odbyło się w siedzibie CEN.

23/06/2009 - 24/06/2009

Bilans członkostwa Polski w UE w perspektywie regionów

Konferencja współfinansowana ze środków UE w ramach konkursu UKIE „Pięć lat członkostwa Polski w UE”

09/05/2009

Porażka idei czy praktyki? Dziedzictwo idei neokonserwatywnej w polityce zagranicznej USA

06/03/2009

Tożsamość Rosji w świecie

12/10/2007 - 13/10/2007

Distribution of power and voting procedures in the European Union