W kwartalniku „Nowa Europa. Przegląd Natoliński” publikowane są artykuły podejmujące tematy z zakresu integracji europejskiej. Każdy numer pisma poświęcony jest innemu wybranemu zagadnieniu z tej dziedziny.

Proponowane artykuły prosimy przesyłać w formie elektronicznej
w postaci plików MS Word na adres: nowaeuropa@natolin.edu.pl.

Nadesłana praca powinna zawierać:

  • krótką informację o autorze, zawierającą tytuł naukowy, afiliację i zainteresowania badawcze
    (maksymalnie 100 słów)
  • tytuł i streszczenie (maksymalnie 200 słów) w języku polskim i angielskim
  • tekst główny o objętości nieprzekraczającej jednego arkusza wydawniczego
    (ok. 22 stron znormalizowanych, 40 tys. znaków typograficznych) wraz z przypisami i wykazem literatury
  • rzetelną i pełną informację na temat wkładu autora/autorów oraz innych osób czy podmiotów w powstanie publikacji (wkład merytoryczny, finansowy, rzeczowy itp.). Informacje te powinny być umieszczone w przypisie.

Jako autora artykułu nie należy wymieniać osób, których wkład w powstanie tekstu był znikomy bądź w ogóle nie miał miejsca („guest authorsip”). Ponieważ „ghostwriting” i „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem właściwych podmiotów (np. instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych).

Wszystkie zaproponowane artykuły podlegają procedurze recenzowania.
Zobacz: procedurę recenzowania i formularz recenzji.

O przyjęciu artykułu do druku decyduje redakcja na podstawie anonimowych opinii recenzentów.

Zapraszamy do współpracy!