Wszystkie zaproponowane artykuły podlegają procedurze recenzowania. Procedura recenzowania ma charakter anonimowy, autor/autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process).

Procedura składa się z następujących etapów:

Etap I

Ocena formalna dokonywana przez członków/sekretarza Redakcji wg kryteriów wskazanych w informacjach dla autorów:

  • kryteria techniczne: długość tekstu, streszczenie, bibliografia, itp.;
  • wskazanie informacji potwierdzających oryginalność tekstu: podanie nazwiska i afiliacji autora/autorów oraz określenie jego/ich wkładu w powstanie tekstu; podanie informacji o podmiotach, które przyczyniły się do powstania publikacji poprzez wkład merytoryczny, finansowy, rzeczowy.

Etap II

Wstępna ocena merytoryczna dokonywana przez członków Redakcji (zgodność tematyki z profilem pisma, charakter naukowy artykułu). Na tej podstawie Redakcja decyduje o odesłaniu artykułu lub przekazaniu recenzentom.

Etap III

Recenzja zewnętrzna dokonywana przez co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej, w której afiliowany jest autor publikacji. Ocena opiera się na następujących kryteriach merytorycznych (zob. formularz recenzji): istotność naukowa prezentowanego zagadnienia, oryginalność metody/ujęcia tematu, spójność i logika wywodu, jasne sformułowanie i zrealizowanie celu artykułu, poprawność argumentowania i wnioskowania, adekwatność tytułu, odpowiednia bibliografia i ilustracja graficzna, jak również długość artykułu.

Recenzent formułuje jednoznaczny wniosek dotyczący warunków publikacji artykułu. Może rekomendować: przyjęcie artykuł do druku, przyjęcie warunkowe (po dokonaniu przez autora wskazanych poprawek) lub odesłanie artykułu.

W przypadku sprzecznych recenzji, decyzję o publikacji podejmuje Redakcja.

Etap IV

Poinformowanie autora o opinii recenzentów. W przypadku konieczności dokonania poprawek, skorygowana przez autora wersja artykułu jest ponownie przesyłana recenzentom, którzy wyrażają ostateczną opinię na temat możliwości opublikowania tekstu.

Lista recenzentów

  • prof. dr hab. Leszek Jasiński
  • dr hab. Tomasz Grzegorz Grosse, prof. UW
  • dr hab. Artur Gruszczak
  • dr Paweł Tokarski
  • Dr hab. Przemysław Żurawski vel Grajewski
  • Anna Kwiatkowska-Drożdż
  • Ryszarda Formuszewicz
  • Piotr Szlagowski

Formularz recenzji (wzór)

Pobierz plik MS Word (.docx)