W piątek 1 stycznia 2021 r. rozpoczął się Europejski Rok Kolei. Inicjatywa Komisji Europejskiej ma na celu promowanie tego typu transportu jako zrównoważonego, inteligentnego i bezpiecznego. Rok dedykowany kolei ma dać impuls do zwiększenia jej udziału w transporcie pasażerskim i towarowym oraz przyczynić się do realizacji Zielonego Ładu, czyli osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.

Adina Vălean, europejska komisarz ds. transportu, powiedziała: – Nasza przyszła mobilność musi być zrównoważona, bezpieczna, wygodna i przystępna cenowo. Kolej oferuje to wszystko i wiele więcej! Europejski Rok Kolei daje nam możliwość ponownego odkrycia tego rodzaju transportu. Dzięki licznym działaniom wykorzystamy tę okazję, aby pomóc kolei w pełni wykorzystać jej potencjał.

Przyszłość to kolej

W UE kolej odpowiada za mniej niż 0,5 proc. emisji gazów cieplarnianych związanych z transportem. Sprawia to, że jest to jedna z najbardziej zrównoważonych form ruchu pasażerskiego i towarowego. Oprócz innych korzyści, kolej jest również wyjątkowo bezpieczna oraz łączy ludzi i przedsiębiorstwa w całej UE za pośrednictwem transeuropejskiej sieci transportowej.

Pomimo tych korzyści, jedynie około 7 proc. pasażerów i 11 proc. towarów podróżuje koleją. Europejski Rok Kolei da impuls do zwiększenia jej udziału w transporcie pasażerskim i towarowym. Przyczyni się również do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń pochodzących z unijnego transportu, co wniesie ogromny wkład w wysiłki UE w ramach Europejskiego Zielonego Ładu.

Jako pierwszy rok pełnego wdrożenia czwartego pakietu kolejowego, 2021 r. będzie również ważnym krokiem ku jednolitemu europejskiemu obszarowi kolejowemu: bardziej wydajna europejska sieć kolejowa o płynnej mobilności transgranicznej.

Wszystkie oczy skierowane na kolej w 2021 r.

1 stycznia Komisja Europejska uruchomiła stronę internetową  na której zamieszczane będą dalsze informacje na temat inicjatywy, a także przegląd planowanych działań. Różne wydarzenia, projekty i działania w całej UE podkreślą wiele wymiarów kolei – od wiodącego na świecie i innowacyjnego europejskiego sektora kolejowego po rolę kolei w europejskiej kulturze i dziedzictwie europejskim, jej znaczenie dla połączenia regionów, ludzi i przedsiębiorstw, rolę w zrównoważonej turystyce czy zaangażowanie w stosunki UE z krajami sąsiadującymi.

Europejski Rok Kolei będzie odzwierciedlony także w programie legislacyjnym Komisji, poprzez propozycje dotyczące nowego partnerstwa w przemyśle kolejowym, lepsze połączenia kolei z innymi rodzajami transportu oraz uczynienie transportu kolejowego bardziej zrównoważonym, co zostało zarysowane w niedawno przyjętej przez Komisję strategii na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności.

Kontekst

Inicjatywa ta, zaproponowana przez Komisję Europejską w marcu i przyjęta przez Parlament Europejski Radę w grudniu 2020 r., jest częścią wysiłków UE w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, czyli planu UE uczynienia jej gospodarki bardziej zrównoważoną dzięki osiągnięciu neutralności klimatycznej do 2050 r.

Jednym z kluczowych elementów planu jest wprowadzenie bardziej ekologicznych i zdrowszych środków transportu, jako że sektor transportu odpowiada obecnie za około 25 proc. emisji gazów cieplarnianych w Unii. Europejski Zielony Ład ma na celu ograniczenie emisji z transportu o 90 proc. do 2050 r.

Aby osiągnąć ten cel i zadbać o to, by transport nadal odgrywał swoją rolę w procesie przechodzenia na czystą, cyfrową i innowacyjną gospodarkę UE, w grudniu 2020 r. Komisja przyjęła strategię na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności. Określono w niej drogę do bardziej zrównoważonej, inteligentnej i odpornej mobilności oraz przedstawiono najważniejsze etapy, takie jak podwojenie kolejowych przewozów towarowych i trzykrotne zwiększenie działalności kolei dużych prędkości do 2050 r.

W przyszłym roku Komisja przedstawi plan działania na rzecz pobudzenia pasażerskiego transportu kolejowego Strategia przewiduje środki mające na celu poprawę przepustowości i uproszczenie systemów biletowych w różnych rodzajach transportu, aby jeszcze bardziej zwiększyć atrakcyjność kolei.

Więcej informacji

(Źródło: PKE w Polsce)

powrót