Ruszyło przyjmowanie zgłoszeń do tegorocznej edycji Nagrody dla Społeczeństwa Obywatelskiego pod hasłem „Więcej kobiet w europejskim społeczeństwie i w gospodarce”. Laureaci zostaną nagrodzeni za nowatorskie inicjatywy i projekty promujące równość szans oraz równe traktowanie kobiet i mężczyzn we wszystkich sferach życia gospodarczego i społecznego. Zgłoszenia można nadsyłać 6 do września.

O Nagrodę Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) dla Społeczeństwa Obywatelskiego mogą ubiegać się wszystkie organizacje społeczeństwa obywatelskiego oficjalnie zarejestrowane w Unii Europejskiej, które działają na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym lub europejskim. Zgłoszenia mogą również nadsyłać osoby indywidualne. Do udziału w konkursie można zgłaszać inicjatywy lub projekty, które już zostały zrealizowane lub które są w trakcie realizacji.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 6 września 2019 r. o godz. 10.00.

Całkowita kwota 50 tys. euro zostanie przekazana maksymalnie pięciu laureatom. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 12 grudnia 2019 r. w Brukseli.

NA PRZEKÓR DYSKRYMINACJI I STEREOTYPOM

W 2019 roku EKES przyzna Nagrodę dla Społeczeństwa Obywatelskiego za wybitne projekty i inicjatywy obejmujące co najmniej jedną z następujących kwestii:

zwalczanie stereotypów związanych z płcią, dyskryminacyjnych zachowań społecznych i uprzedzeń we wszystkich sferach życia gospodarczego i społecznego, a także podnoszenie świadomości na ten temat;
uświadamianie konsekwencji powielania stereotypów związanych z płcią a powstałych w przekazie medialnym;
wsparcie udziału kobiet w zawodach tradycyjnie zdominowanych przez mężczyzn, na przykład w sektorze STEM (nauki, technologii, inżynierii i matematyki)i ICT (technologii informacyjnej i komunikacji), oraz zwalczanie segregacji płci w edukacji;
zwalczanie zróżnicowania poziomu wynagrodzenia i emerytur ze względu na płeć;
promowanie przedsiębiorczości kobiet, równości w podejmowaniu decyzji, niezależności ekonomicznej i równowagi między życiem zawodowym a prywatnym kobiet;
sprostanie szczególnym wyzwaniom stojącym przed kobietami w niekorzystnej sytuacji, z którymi borykają się m.in., samotne matki, kobiety z niepełnosprawnością, migrantki, przedstawicielki mniejszości etnicznych lub pracownice o niskich kwalifikacjach.
Pełny opis wymogów oraz formularz wniosku można znaleźć na stronie internetowej.

UNIA KOBIET

EKES, który jest głosem organizacji pracodawców europejskich, związków zawodowych i organizacji pozarządowych na szczeblu UE, wielokrotnie ostrzegał przed utrzymującą się tendencją dotyczącą segregacji płci i dyskryminacją na europejskich rynkach pracy i w europejskim społeczeństwie.

Pomimo, że 60 lat temu, już w Traktacie rzymskim pojawiło się zobowiązanie Wspólnoty Europejskiej do wyeliminowania różnic w wysokości wynagrodzenia ze względu na płeć, to wciąż utrzymuje się ono na poziomie około 16 proc., a w przypadku emerytur różnica wynosi aż 38 proc.

Kobiety stanowią 51 proc. ludności UE, 67 proc. z nich pracuje, a wśród przedsiębiorców procent kobiet wynosi 31 proc. Ze względu na obowiązki domowe częściej podejmują pracę w niepełnym wymiarze godzin lub pracują na niepewnych warunkach i mniej zarabiają. Nadal nie są one w wystarczającym stopniu reprezentowane w politycznych i gospodarczych organach decyzyjnych takich jak np., zarządy spółek.

Stereotypy związane z płcią obecne są we wszystkich obszarach życia i powielane przez niektóre media. W obliczu obserwowanego ostatnio pogorszenia sytuacji w zakresie praw kobiet w Europie oraz pesymistycznych prognoz, zgodnie z którymi osiągnięcie równego traktowania kobiet zajmie ponad sto lat, EKES wezwał do zobowiązania politycznego na rzecz osiągnięcia równości kobiet i mężczyzn w Europie (opinia EKES pt. „Kwestie związane z równouprawnieniem płci”, sprawozdawczyni: Indrė VAREIKYTĖWyszukaj ten link w innym językuEN•••).

O NAGRODZIE DLA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Nagroda EKES dla Społeczeństwa Obywatelskiego, przyznawana już po raz jedenasty, ma doceniać i wspierać inicjatywy i dokonania organizacji społeczeństwa obywatelskiego lub osób indywidualnych, które wniosły znaczący wkład w promowanie wspólnych wartości sprzyjających spójności i integracji europejskiej. Tematem edycji nagrody w 2018 r. była tożsamość, wartości europejskie i dziedzictwo kulturowe w Europie.

powrót