Centrum Europejskie Natolin, Uniwersytet Łódzki  oraz Muzeum Tradycji Niepodległościowych (partnerzy wydarzenia) mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Konferencji:

Powrót do źródeł? Pytania o Polskę w Europie Środkowo-Wschodniej w XX wieku

która odbędzie się w poniedziałek 23 września 2019 r. w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego (ul. Kamińskiego 27 A, sala 103). Rejestracja uczestników rozpocznie się od godz. 9:00, oraz 24 września w Instytucie Europejskim w Łodzi, zamiejscowym oddziale CEN.

 

ZAREJESTRUJ SIĘ

Dzień 1,  prezentacja i analiza koncepcji organizacji ładu międzynarodowego w regionie Europy Środkowowschodniej, wypracowanych przez przedstawicieli polskiej myśli politycznej. Uczestnicy spróbują też odpowiedzieć na pytanie czy i jak realizacja polskich modeli – Międzymorza, Trójmorza, ABC, ULB – miały (i mogą) przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa Europy Środkowej i Wschodniej w XX-XXI w. Obrady będą wreszcie służyły wymianie poglądów, czy koncepcje te miały i mają realne podstawy, czy też należą jedynie do kategorii politycznego wishful thinking.

Moduł I – sesja wykładowa / wybrane sylwetki i koncepcje (planowane zagadnienia):

 • Europa Środkowo-Wschodnia w polskiej myśli i praktyce politycznej. Zarys zagadnienia
 • Od Międzymorza do Trójmorza
 • Leon Wasilewski i idea prometeizmu w Drugiej Rzeczypospolitej
 • Idea bezpieczeństwa w koncepcjach Joachima Bartoszewicza
 • Przyszłość Polski w myśli politycznej piłsudczyków po 1945 roku
 • Rola Polski w Europie Środkowo-Wschodniej w publicystyce Jerzego Giedroycia
 • Myśl geopolityczna Leszka Moczulskiego

Moduł II – sesja panelowa i  dyskusyjna:

 • Echa polskiej myśli politycznej XX w. w polityce zagranicznej po 1989 roku – perspektywa wschodnia oraz południowa

Moduł III – nowoczesna digitalizacja i archiwizacja zbiorów:

 • Digitalizacja i udostępnianie online zbiorów muzealnych i bibliotecznych
 • Dostęp do archiwaliów w dobie rewolucji technologicznej

Wśród zaproszonych panelistów oraz prelegentów znajdują się m.in.:

Prof. Przemysław Waingertner – historyk i publicysta, Kierownik Katedry Historii Polski Najnowszej UŁ, badacz polskiej myśli politycznej i czynu zbrojnego w XX wieku, przewodniczący łódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Historycznego w Łodzi, kierownik naukowy projektu.

Prof. Tomasz Grzegorz Grosse, socjolog, politolog i historyk, Kierownik Zakładu Polityk UE Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, autor licznych ekspertyz dla administracji publicznej, stypendysta uniwersytetów w Oksfordzie, Florencji, Yale, Georgetown w Waszyngtonie. Autor/współautor ponad 500 publikacji, artykułów i analiz naukowych.

Prof. Jacek Reginia-Zacharski, historyk, politolog specjalista w zakresie historii najnowszej,
historii stosunków międzynarodowych i nauk politycznych,  Prodziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego.

Prof. Marek Aleksander Cichocki, filozof, politolog, historyk idei i filozofii politycznej, Dyrektor Programowy Centrum Europejskiego Natolin, wcześniej Centrum Stosunków Międzynarodowych. Wieloletni wykładowca UW, Profesor nadzwyczajny w Collegium Civitas, członek Rady Ośrodka Studiów Wschodnich. Były doradca Prezydenta RP, redaktor naczelny rocznika Teologia Polityczna.

Prof. Arkadiusz Adamczyk, polski historyk i politolog, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, b. Kierownik Zakładu Teorii i Myśli Politycznej. Redaktor naczelny roczników Niepodległość oraz Polityka i Bezpieczeństwo, a także do 2012 Politics and Geopolitics in the Past and Present. Wykonawca i kierownik kilkunastu projektów naukowo-badawczych. Odznaczony m.in.  medalem Pro Memoria, Krzyżem Kawalerskim Orderu Św. Stefana oraz Brązowym Krzyżem Zasługi RP. Autor/współautor blisko 200 publikacji, artykułów i analiz naukowych.

Prof. Leszek Sykulski,  historyk, politolog, geopolityk, Zastępca Dyrektora ds. dydaktyki Instytutu Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie. Założyciel Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, W latach 2007-2016 pełnił funkcję prezesa stowarzyszenia Instytut Geopolityki. 

Dr Paweł Perzyna, Naczelnik Oddziałowego Archiwum IPN w Łodzi, wieloletni b. pracownik Archiwum Państwowego w Łodzi, zajmujący się archiwistyką i najnowszą historią Polski.

Prof. Marek Białokur, historyk, wykładowca Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego, oświatowiec.;

Dr Agnieszka Jędrzejewska, historyk, kustosz dyplomowany, pracownik Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi;

Dr Michał Andrzejczak, filozof, historyk, oświatowiec i akademik. Laureat 9. edycji konkursu „Książka Historyczna Roku” o Nagrodę im. Oskara Haleckiego;

Dr Karolina Wolska – historyk kultury, pracownik Muzeum Powstania Warszawskiego, członek warszawskiego oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki oraz Stowarzyszenia Historyków Rzemiosła Artystycznego „Artificium.

oraz wielu innych specjalistów.

Ostateczny harmonogram i wykaz ekspertów będzie aktualizowany na stronie projektu.

Jednocześnie zapraszamy także do udziału w dodatkowym, uzupełniającym module tematycznym, konferencyjnym w dniu 24 września 2019r. (dzień 2), realizowanym we współpracy z Muzeum Tradycji Niepodległościowych w zamiejscowym oddziale Centrum Europejskiego Natolin, Instytucie Europejskim w Łodzi (ul. Piotrkowska 262/264), upowszechniającym 80. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej:

Bohaterowie walk polsko-niemieckich we wrześniu 1939r. Na przykładzie regionu łódzkiego (wydarzenie połączone z bezpłatnym komponentem wystawienniczym)

W ramach modułu podjęta zostanie analiza myśli strategiczno-wojskowej, aspekt kulturowy oraz sylwetki wybranych bohaterów. Wydarzenie otworzy wystąpienie Prof. Waingertnera: Wrzesień 1939 – Polska jako klucz do Europy Środkowowschodniej? Rejestracja uczestników rozpocznie się od godz. 10:00.

Moduł IV – sesja wykładowa

 • Wrzesień’ 39. Polska – klucz do Europy Środkowo–Wschodniej?
 • Żołnierze Armii „Łódź’’, „Prusy’’, „Poznań’’ i „Pomorze’’
 • Ukraińcy , Białorusini i Żydzi w 10 Dywizji Piechoty
 • Kapelani wyznań: rzymskokatolickiego, prawosławnego, ewangelickiego i mojżeszowego w Armii Polskiej
 • Walki 28 Pułku Strzelców Kaniowskich „Dzieci Łodzi’’ nad rzeką Wartą we wrześniu 1939 r.
 • Płk Julian Stokowski, bohater bitwy nad Bzurą
 • Umundurowanie, uzbrojenie i wyposażenie żołnierzy polskich i niemieckich we wrześniu 1939 r.
 • Bohaterowie września 1939 r. na Starym Cmentarzu przy ul. Ogrodowej w Łodzi
 • Prezentacja Platformy Projektowej EPTW

Prelegenci: Prof. dr hab. Przemysław Waingertner, dr Tadeusz Z. Bogalecki, dr Agnieszka Jędrzejewska, Grzegorz Wróbel
oraz Konrad Czernielewski (Muzeum Tradycji Niepodległościowych), dr Jerzy Śnieć, Piotr Gilewski i Sebastian Szczesik
(Stowarzyszenie Historyczne „Strzelcy Kaniowscy’’ w Łodzi), mgr Cezary Pawlak (Muzeum Miasta Łodzi).

Osoby zainteresowane prosimy o potwierdzenie uczestnictwa najpóźniej do dnia 22 września 2019 r. poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w tym miejscu. Udział w konferencji jest bezpłatny

Wszelkie pytania dotyczące wydarzenia prosimy kierować na adres: EPTW@natolin.edu.pl. Szczegółowy program konferencji publikowany będzie na stronie projektu: https://eptw.edu.pl/.

Dla zainteresowanych: transfer i wizyta w Muzeum Tradycji Niepodległościowych – tematyczna wystawa (bezpłatna dla uczestników)

 

ZAREJESTRUJ SIĘ

Wydarzenie organizowane w ramach projektu Elektroniczna platforma transferu wiedzy i zasobów źródłowych: Wizje roli Polski w Europie Środkowo-Wschodniej w koncepcjach geopolitycznych, gospodarczych i cywilizacyjno-kulturowych w XX w., finansowanego w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” w latach 2018 – 2020.

powrót