UE pracuje nad wieloma nowymi wnioskami legislacyjnymi. Czego możemy się spodziewać w 2020 roku?

Kryzys klimatyczny

Walka z kryzysem klimatycznym to jeden z głównych priorytetów UE. Komisja Europejska pracuje nad pakietem środków pod nazwą Europejski Zielony Ład, dzięki któremu Europa ma się stać kontynentem neutralnym klimatycznie do 2050 roku. Możemy oczekiwać projektów przepisów o zrównoważonej produkcji żywności, bardziej trwałych produktach, pestycydach, strategii bioróżnorodności na 2030 rok oraz planów ograniczenia szkodliwych emisji z lotnictwa i żeglugi.

Wieloletni budżet UE

Negocjacje budżetu UE na lata 2021-2027 trwają. Parlament nawołuje do zwiększenia funduszy na walkę ze zmianą klimatu, wsparcie innowacji i ochronę naszych granic.

Usługi cyfrowe

Oczekuje się, że Komisja przedstawi projekt prawa o usługach cyfrowych oraz prawa o sztucznej inteligencji. Oczekuje się, że drugie z nich wyjaśni kwestie prawne i pomoże zwiększyć inwestycje dla firm zajmujących się sztuczną inteligencją w Europie. Parlament zbada, czy zautomatyzowane systemy podejmowania decyzji mogą być stronnicze z powodu zastosowanego algorytmu.

Unia bankowa

Kryzys strefy euro ujawnił potrzebę dalszej integracji systemu finansowego UE. W 2020 r. Parlament będzie pracował nad przepisami o sfinalizowaniu unii bankowej, w tym systemu ochrony oszczędności oraz środków zabezpieczających w razie upadłości banku.

Umowy handlowe

Parlament będzie głosował w sprawie umów handlowych i inwestycyjnych z Wietnamem, które zniosłyby 99% obecnie obowiązujących ceł. UE będzie też kontynuować prace nad nowymi umowami z innymi krajami, takimi jak Australia, Nowa Zelandia, Chile, Indonezja, Filipiny, Maroko i Tunezja. Trwają również rozmowy na temat umowy inwestycyjnej z Chinami.

Zdrowie

Na początku przyszłego roku Komisja Europejska ma opracować plan działania na rzecz walki z rakiem, który zostanie przeanalizowany przez Parlament.

Prawa pasażerów

Nowy projekt przepisów ma na celu aktualizację praw pasażerów podróżujących samolotem lub pociągiem. Posłowie są szczególnie zainteresowani poszerzeniem praw osób niepełnosprawnych.

Rozszerzenie

Rozmowy z krajami chcącymi przystąpić do UE będą kontynuowane. Parlament domaga się od UE rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z Albanią i Macedonią Północną, ponieważ spełniły one kryteria akcesyjne. Posłowie będą również debatować nad perspektywami przystąpienia krajów Bałkanów Zachodnich do UE.

Brexit

Na ten moment, Zjednoczone Królestwo ma wyjść z UE 31 stycznia 2020 r., chociaż jest możliwość, że stanie się to wcześniej, jeśli umowa o wystąpieniu zostanie zatwierdzona przez parlament Zjednoczonego Królestwa i Parlament Europejski.

Następnym krokiem po zatwierdzeniu umowy o wystąpieniu będzie wynegocjowanie umowy w sprawie przyszłych stosunków, która obejmie takie kwestie jak handel i współpraca w zakresie obrony, środowiska i walki z terroryzmem.

Bezpieczeństwo

Parlament i Rada negocjują obecnie środki zwalczania rozpowszechniania treści terrorystycznych w internecie. Tymczasowe kontrole graniczne w strefie Schengen są również przedmiotem dyskusji. Ponadto oczekuje się, że w przyszłym roku Komisja przedstawi wniosek w sprawie zabezpieczenia granic UE.

Rocznica planu Schumana

9 maja przypada 70-ta rocznica zaproponowania przez francuskiego ministra spraw zagranicznych Roberta Schumana utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, co było pierwszym krokiem na drodze do Unii Europejskiej jaką znamy dzisiaj.

Coming up in 2020

powrót