Strefa Schengen w skrócie:
  • 26 państw
  • w tym 4 państwa spoza Unii Europejskiej (Norwegia, Islandia, Liechtenstein, Szwajcaria)
  • 6 państw UE nie należy do Schengen (Zjednoczone Królestwo, Irlandia, Rumunia, Bułgaria, Cypr, Chorwacja)
  • 50 000 km to łączna długość zewnętrznych granic strefy Schengen

Parlament Europejski potępia utrzymywanie kontroli na wewnętrznych granicach strefy Schengen – to główne przesłanie sprawozdania, które zostało przyjęte na sesji plenarnej w Strasburgu 30 maja.

„Strefa Schengen znalazła się pod ogromną presją” – ostrzegają posłowie w sprawozdaniu. „Rządy państw członkowskich zrobił z Schengen kozła ofiarnego swoich porażek w dziedzinie polityki bezpieczeństwa i słabości europejskiego systemu azylowego. Schengen nie jest jednak problemem, Schengen jest jego rozwiązaniem” – przekonuje sprawozdawca Carlos Coelho (EPL, Portugalia) i ostrzega, że ta kusząca retoryka obarczania winą swobody przepływu może zniszczyć wyjątkowy w skali świata system Schengen: „Jeśli Schengen zginie, zniknie Europa obywateli”.

Zły czas dla strefy euro

Kontrole na niektórych granicach zostały wprowadzone w odpowiedzi na znaczny napływ migrantów i uchodźców do UE w 2015 r. i w ślad po atakach terrorystycznych. Przepływ migrantów i osób ubiegających się o azyl niektóre państwa uznały za zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego i wykorzystały przepisy kodeksu granicznego Schengen, aby wprowadzić kontrole na granicach wewnętrznych. Chociaż w założeniu kontrole takie mają stanowić środek tymczasowy i wyjątkowy, jednak po ponad dwóch latach nadal nie przywrócono normalnego funkcjonowania strefy Schengen.

„Granice wewnętrzne wciąż istnieją, głównie dlatego, że płacimy cenę za problemy, które wykraczają poza zakres Schengen, takie jak polityka azylowa” – mówi poseł Coelho.

Obecnie 6 państw Schengen prowadzi kontrole graniczne: Francja, Austria, Niemcy, Dania, Szwecja, Norwegia.

Konsekwencje

Kontrole graniczne zakłócają swobodny przepływ osób, towarów i usług w całej UE.

Ich wpływ dotyczy głównie transgranicznego transportu towarów, dojazdów do pracy (1,7 mln pracowników w UE przekracza granicę każdego dnia, by dotrzeć do miejsca pracy) oraz turystyki.

Poza tym pod ze względu na kontrole graniczne powstają też koszty administracyjne i infrastrukturalne dla sektora publicznego. W ciągu dwóch lat koszty kontroli granicznych wyniosły od 25 do 50 miliardów euro jednorazowych kosztów i 2 miliardy euro rocznych kosztów operacyjnych. Więcej informacji w opracowaniu Biura Analiz PE.

W ostatnim czasie Unia Europejska wprowadziła szereg środków, które mają wzmocnić integralnośćstrefy Schengen:

1. systematyczne kontrole na granicach zewnętrznych wszystkich osób wjeżdżających do UE – w tym obywateli UE.

2. wspólny elektroniczny system wjazdu/wyjazdu, który ma rejestrować informacje o wjeździe, wyjeździe i odmowie wjazdu obywateli państw trzecich (zarówno tych, co do których wymagane jest posiadanie wizy, jak i zwolnionych z obowiązku wizowego), którzy przekraczają zewnętrzne granice obszaru Schengen.

3. wzmocnienie nadzoru nad zewnętrznymi granicami UE dzięki utworzeniu Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej.

4. wzmocnienie Europolu, czyli europejskiej agencji policyjnej, która zyskała nowe uprawnienia w walce z terroryzmem.

Odbudowa Schengen

„Rozwiązaniem jest wola polityczna. Pomimo europejskich ram granice pozostały krajowe. Dlatego tylko państwa członkowskie mogą zmienić (sytuację – red.)” – wyjaśnia poseł Coelho. Posłowie popierają przygotowany przez Komisję Europejską plan przywrócenia pełnego funkcjonowania systemu Schengen i przedstawiają działania, które należy podjąć.

powrót