Polski program EFS „Wiedza, edukacja, rozwój” zostanie uzupełniony o 74,6 mln euro przeznaczone na specjalistyczne szkolenia i wsparcie psychologiczne dla lekarzy i pracowników medycznych. To kolejne wsparcie w ramach instrumentu REACT-EU, który jest częścią NextGenerationEU i zapewnia 50,6 mld euro dodatkowych środków na programy polityki spójności w latach 2021 i 2022.

Komisja przyznała ponad 685 mln euro na rzecz trzech programów operacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce, Niemczech i Hiszpanii, aby pomóc tym krajom w przeciwdziałaniu skutkom kryzysu wywołanego koronawirusem, za pośrednictwem inicjatywy REACT-EUWyszukaj ten link w innym języku.

W Polsce zmiana krajowego programu EFS „Wiedza, edukacja, rozwój” zostanie uzupełniona o 74,6 mln EUR na specjalistyczne szkolenia i wsparcie psychologiczne dla lekarzy i innych pracowników medycznych.

W Niemczech zmiana programu operacyjnego EFS Saksonii umożliwi przeznaczenie 16 mln EUR na wzmocnienie możliwości kształcenia i zatrudnienia. W szczególności nowe środki finansowe UE będą wspierać szkolenia zawodowe, kształcenie pozalekcyjne na rzecz transformacji ekologicznej i cyfrowej oraz środki na rzecz powrotu zawodowego dla młodych naukowców dotkniętych pandemią, zapewniając im specjalistyczne i dodatkowe umiejętności w celu zwiększenia ich możliwości na rynku pracy. Transformacja małych przedsiębiorstw w kierunku ekologicznej i cyfrowej przyszłości będzie również wspierana poprzez rozwój zasobów ludzkich w dziedzinie badań naukowych i strategicznego zarządzania innowacjami, aby zwiększyć ich atrakcyjność dla wysoko wykwalifikowanych pracowników.

Program operacyjny EFS Katalonii w Hiszpanii otrzyma dodatkowe 595 mln EUR na stymulowanie tworzenia miejsc pracy dla bezrobotnych, w szczególności osób młodych, oraz przyczyni się do utrzymania zatrudnienia i rozwoju umiejętności pracowników. Ponadto fundusze będą wspierać integrację na rynku pracy osób niepełnosprawnych i innych osób znajdujących się w trudnej sytuacji. Ponadto, środki te sfinansują także zatrudnienie dodatkowych pracowników służby zdrowia i edukacji w czasie pandemii.

REACT-EU jest częścią NextGenerationEUWyszukaj ten link w innym języku i zapewnia 50,6 mld EUR dodatkowych środków (w cenach bieżących) na programy polityki spójności w latach 2021 i 2022. Środki koncentrują się na wspieraniu odporności rynku pracy, miejsc pracy, MŚP i rodzin o niskich dochodach, a także na tworzeniu trwałych podstaw dla transformacji ekologicznej i cyfrowej oraz zrównoważonego ożywienia społeczno-gospodarczego.

Źródło: PKE w Polsce (https://ec.europa.eu/poland/news/210902_EFS_REACT_pl)

powrót