Elektroniczna platforma transferu wiedzy i zasobów źródłowych: Wizje roli Polski w Europie Środkowo-Wschodniej w koncepcjach geopolitycznych, gospodarczych i cywilizacyjno-kulturowych w XX w.

Celem tego innowacyjnego projektu był dialog humanistyki z nowymi technologiami oraz wdrażanie idei humanistyki dla rozwoju oraz doskonałości naukowej,  w szczególności poprzez utworzenie unikalnej, multimedialnej i interaktywnej platformy elektronicznej  transferu wiedzy i zasobów źródłowych o charakterze interdyscyplinarnym.  Platforma stanowi format repozytorium elektronicznego oraz szerokie kompendium wiedzy na temat scenariuszy i wizji roli Polski w Europie Środkowo-Wschodniej w koncepcjach geopolitycznych, gospodarczych i cywilizacyjno-kulturowych na przestrzeni XX w. (z nawiązaniem do wieku XIX i współczesności), formułowanych przez polskich myślicieli i reprezentantów różnych dyscyplin wiedzy, niekiedy już zapomnianych. W ramach tworzenia platformy wykorzystany został innowacyjny system User Experience – w ramach projektu prowadzone były szerokie konsultacje z różnych ośrodkami wiedzy: archiwa, muzea, uniwersytety, biblioteki – co pozwoliło na precyzyjne dostosowanie funkcjonalności narzędzia do potrzeb grupy docelowej.

Na platformie udostępniono m.in. analizy eksperckie, publikacje, lekcje on-line (w formacie e-learningu), bogatą baza różnorodnych materiałów źródłowych (w tym także dotąd niepublikowanych lub nierozpowszechnionych), jak również  specjalnie opracowane pod kątem projektu słowniki biograficzne i terminologiczne. Platforma zawiera content w języku polskim oraz w języku  angielskim.

Niniejszy projekt realizowany był dwustopniowo, poprzez:

  • część badawczo-naukową i kwerendalną, wraz z towarzyszącymi pracami dokumentacyjnymi, edytorskimi oraz słownikowo-bibliograficznymi o istotnym znaczeniu dla badań nad kulturą narodową;
  • część implementacji wyników prac w innowacyjnej formule Platformy elektronicznej, jak również popularyzacji dorobku zespołu projektowego poprzez konferencje naukowe, panele oraz publikacje (zarówno tradycyjne, jak i elektroniczne) w języku polskim oraz angielskim.

Projekt skierowany został do szerokiej grupy reprezentantów:

  • Uczelni i jednostek naukowych, w szczególności podejmujących w swoich badaniach lub działalności dydaktycznej tematykę najnowszej historii Polski w szerszym kontekście regionalnym i kontynentalnym, politykę historyczną oraz współpracę w zakresie implementacji nowych technologii w nauce;
  • Pomocniczych jednostek naukowych oraz instytucji wspierających naukę/edukację, m.in.: biblioteki, muzea i archiwa;
  • Środowisk społecznych, edukacyjnych (w tym oświatowych) i instytucji pozarządowych podejmujących działalność naukowo-badawczą oraz edukacyjną w zakresie historii Polski XX w.

A także:

  • Przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw, w szczególności firm sektora IT opracowujących nowe technologie m.in. dla archiwizowania danych/obiektów, poszukujących nowych rozwiązań w zakresie cyfryzacji nauki i edukacji oraz procesów B+R;
  • Przedstawicieli administracji publicznej, w szczególności zaangażowanych w promocję innowacji w nauce.

Strona www projektu: https://eptw.edu.pl/