Zasoby humanistyki dla budowania i doskonalenia zintegrowanego modelu zarządzania państwem w świetle dynamiki kryzysów i zagrożeń. Dialog humanistyki i administracji a wyzwania dla Polski.

Niniejszy projekt, dofinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dedykowany był kreowaniu synergii nauk humanistycznych, administracji i zarządzania państwem. Cele projektu realizowane były poprzez:

  • komponent badawczo-analityczny, prowadzony przez ekspertów zespołu projektowego,
  • komponent implementacji oraz konsultacji wyników w formule: forum eksperckiego, konferencyjno-warsztatowej oraz panelowej (z udziałem specjalistów międzynarodowych),
  • komponent rekomendacyjny, wydawniczy i upowszechniający nauki humanistyczne.

Projekt adresowany był m.in. do przedstawicieli środowisk akademickich, ośrodków analitycznych, sektora publicznego oraz środowisk doradczych/opiniotwórczych dla organów administracji publicznej.

Projekt obejmował następujące obszary:

Synergię nauki, administracji i zarządzania państwem

Rozwój nauk humanistycznych oraz stymulowanie, promowanie nowatorskich badań w obszarze wykorzystania zasobów humanistyki do diagnozowania przyczyn, skutków systemowych zagrożeń oraz rozwoju strategii zarządzania państwem, jak i doskonalenia prowadzonej polityki wewnętrznej oraz zagranicznej kraju.

Rozwój strategii zarządzania

Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w sektorze publicznym poprzez wykorzystanie potencjału środowisk naukowych, eksperckich i promowanie rozwiązań wykorzystujących wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych w obszarze humanistyki.

Promowanie nauki

Upowszechnianie, promowanie i popularyzowanie osiągnięć badań humanistycznych zarówno w kraju, jak i za granicą.

W tym pozwolił w szczególności.:

  • wykorzystać nauki humanistyczne do wspierania państwa w doskonaleniu skutecznej strategii postępowania wobec kryzysu, z uwzględnieniem takich determinantów jak kultura, historia oraz kontekst geokulturowy,
  • zwiększyć świadomość sektora publicznego w zakresie odpowiedzialności, znaczenia i roli nauk humanistycznych w czasach zwiększonej niepewności i zagrożeń,
  • promować wdrożenie modelu wspólnego doskonalenia kadry naukowo-dydaktycznej, kadr sektora publicznego oraz prywatnego,
  • propagować w przestrzeni publicznej rolę nauk humanistycznych w identyfikowaniu pozaekonomicznych czy polityczno-systemowych źródeł kryzysu.

Strona www projektu: http://zasobyhumanistyki.natolin.edu.pl/