Strefa Euro w czasach kryzysu

Projekt „Strefa euro w czasach kryzysu” zrealizowano w 2015 roku we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej NBP.

W ramach projektu wydano dwie publikacje i zorganizowano seminarium eksperckie.

W ramach projektu wydano numer specjalny wydawnictwa CEN „Nowa Europa. Przegląd Natoliński” pt. „Unia w Unii? Strefa euro w przebudowie”, do którego zebrano materiały obejmujące kilkadziesiąt publikacji, zarówno pozycji książkowych, jak i analiz i tekstów z zagranicznych czasopism. Publikacja ta miała na celu w przystępnej formie przedstawić całość instytucjonalno-prawnych zmian, które od kilku lat zachodzą w strefie euro pod wpływem kryzysu. Drugim, równie ważnym celem publikacji, było ukazanie politycznego i ekonomicznego kontekstu wyżej wymienionych zmian oraz ich realnego wpływu na sposób funkcjonowania strefy euro oraz całej UE, jako politycznego i ekonomicznego organizmu. Celem publikacji było wyjaśnienie historycznego kontekstu powstawania wspólnej europejskiej waluty, który często pomaga zrozumieć przyczyny niektórych form kryzysu, które wystąpiły w strefie euro.

„Nowa Europa” (nr 15/2015) była wówczas najnowszą, dostępną na polskim rynku pozycją, która w sposób całościowy i przystępny omawiała zmiany, jakie zaszły od 2010 r. w strefie euro. Publikacja ta w sposób przystępny także dla czytelników nieznających się na europejskiej polityce i ekonomii opisuje przebieg całego dotychczasowego kryzysu w unii walutowej. Wydawnictwo zostało rozesłane do większości bibliotek uniwersyteckich oraz kilkunastu innych bibliotek centralnych i wojewódzkich oraz do Regionalnych Ośrodków Debat Międzynarodowych.

W ramach projektu zorganizowano także seminarium eksperckie przeznaczone dla dziennikarzy, ekspertów i analityków. Poświęcone było wymiarom politycznych zmian zachodzących w unii walutowej, ich kontekstu prawnego i ewentualnego członkostwa Polski w strefie euro. W seminarium wzięli udział profesorowie prawa i ekonomii, przedstawiciele firm konsultingowych i inni uznani eksperci. Zaproszony ekspert dr Stanisław Kluza wygłosił wykład pt. „Unia bankowa jako ucieczka do przodu?”.

Ostatnim działaniem w ramach projektu, było przygotowanie Analizy Natolińskiej na temat ewentualnego wejścia Polski do strefy euro, jako elementu tzw. miksu bezpieczeństwa. Tekst pt. „Członkostwo w euro, jako element długofalowej strategii bezpieczeństwa”, opisuje ewentualne członkostwo Polski w unii walutowej nie tylko z punktu widzenia konsekwencji prawnych, politycznych czy też ekonomicznych, ale także elementu tzw. miksu bezpieczeństwa, co w sytuacji zmieniającego się otoczenia geopolitycznego może mieć zasadnicze znaczenie.

W publikacji zaprezentowano doświadczenia innych państw z strefy euro (państwa bałtyckie, Słowacja, Finlandia) oraz kilka realistycznych scenariuszy działań w kwestii ewentualnego członkostwa RP w strefie euro.

Analiza Natolińska jest politologicznym dopełnieniem wniosków raportu Narodowego Banku Polskiego pt. „Ekonomiczne wyzwania integracji Polski ze strefą euro” z listopada 2014 r.

W ramach projektu 8 kwietnia 2015 r. w „Rzeczpospolitej” ukazał się artykuł autorstwa dr hab. Marka A. Cichockiego w dzienniku „Rzeczpospolita” pt. „Pozorny spór o euro”.